首页 >> 学习教育 >>国学 >>三字经 >> 《三字经》注音版
详细内容

《三字经》注音版

三字经

rén zhī chū
xìng běn shàn
xìng xiāng jìn
xí xiāng yuǎn
人 之 初
性 本 善
性 相 近
习 相 远

gǒu bú jiào
xìng nǎi qiān
jiào zhī dào
guì yǐ zhuān
苟 不 教
性 乃 迁
教 之 道
贵 以 专

xī mèng mǔ
zé lín chǔ
zǐ bù xué
duàn jī zhù
昔 孟 母
择 邻 处
子 不 学
断 机 杼

dòu yān shān
yǒu yì fāng
jiāo wǔ zǐ
míng jù yáng
窦 燕 山
有 义 方
教 五 子
名 俱 扬

yǎng bú jiào
fù zhī guò
jiào bù yán
shī zhī duò
养 不 教
父 之 过
教 不 严
师 之 惰

zǐ bù xué
fēi suǒ yí
yòu bù xué
lǎo hé wéi
子 不 学
非 所 宜
幼 不 学
老 何 为

yù bù zhuó
bù chéng qì
rén bù xué
bù zhī yì
玉 不 琢
不 成 器
人 不 学
不 知 义

wéi rén zǐ
fāng shào shí
qīn shī yǒu
xí lǐ yí
为 人 子
方 少 时
亲 师 友
习 礼 仪

xiāng jiǔ líng
néng wēn xí
xiào yú qīn
suǒ dāng zhí
香 九 龄
能 温 席
孝 于 亲
所 当 执

róng sì suì
néng ràng lí
dì yú zhǎng
yí xiān zhī
融 四 岁
能 让 梨
弟 于 长
宜 先 知

shǒu xiào tì
cì jiàn wén
zhī mǒu shù
shí mǒu wén
首 孝 悌
次 见 闻
知 某 数
识 某 文

yī ér shí
shí ér bǎi
bǎi ér qiān
qiān ér wàn
一 而 十
十 而 百
百 而 千
千 而 万

sān cái zhě
tiān dì rén
sān guāng zhě
rì yuè xīng
三 才 者
天 地 人
三 光 者
日 月 星

sān gāng zhě
jūn chén yì
fù zǐ qīn
fū fù shùn
三 纲 者
君 臣 义
父 子 亲
夫 妇 顺

yuē chūn xià
yuē qiū dōng
cǐ sì shí
yùn bù qióng
曰 春 夏
曰 秋 冬
此 四 时
运 不 穷

yuē nán běi
yuē xī dōng
cǐ sì fāng
yìng hū zhōng
曰 南 北
曰 西 东
此 四 方
应 乎 中

yuē shuǐ huǒ
mù jīn tǔ
cǐ wǔ xíng
běn hū shù
曰 水 火
木 金 土
此 五 行
本 乎 数

shí gān zhě
jiǎ zhì guǐ
shí èr zhī
zǐ zhì hài
十 干 者
甲 至 癸
十 二 支
子 至 亥

yuē huáng dàov
rì suǒ chánv
yuē chì dào
dāng zhōng quán
曰 黄 道
日 所 躔
曰 赤 道
当 中 权

chì dào xià
wēn nuǎn jí
wǒ zhōng huá
zài dōng běi
赤 道 下
温 暖 极
我 中 华
在 东 北

hán yù jūn
shuāng lù gǎi
yòu gāo yuán
zuǒ dà hǎi
寒 燠 均
霜 露 改
右 高 原
左 大 海

yuē jiāng hé
yuē huái jì
cǐ sì dú
shuǐ zhī jì
曰 江 河
曰 淮 济
此 四 渎
水 之 纪

yuē dài huá
sōng héng héng
cǐ wǔ yuè
shān zhī míng
曰 岱 华
嵩 恒 衡
此 五 岳
山 之 名

gǔ jiǔ zhōu
jīn gǎi zhì
chēng xíng shěng
sān shí wǔ
古 九 州
今 改 制
称 行 省
三 十 五

yuē shì nóng
yuē gōng shāng
cǐ sì mín
guó zhī liáng
曰 士 农
曰 工 商
此 四 民
国 之 良

yuē rén yì
lǐ zhì xìn
cǐ wǔ cháng
bù róng wěn
曰 仁 义
礼 智 信
此 五 常
不 容 紊

dì suǒ shēng
yǒu cǎo mù
cǐ zhí wù
biàn shuǐ lù
地 所 生
有 草 木
此 植 物
遍 水 陆

yǒu chóng yú
yǒu niǎo shòu
cǐ dòng wù
néng fēi zǒu
有 虫 鱼
有 鸟 兽
此 动 物
能 飞 走

dào liáng shū
mài shǔ jì
cǐ liù gǔ
rén suǒ shí
稻 梁 菽
麦 黍 稷
此 六 谷
人 所 食

mǎ niú yáng
jī quǎn shǐ
cǐ liù chù
rén suǒ sì
马 牛 羊
鸡 犬 豕
此 六 畜
人 所 饲

yuē xǐ nù
yuē āi jù
ài wù yù
qī qíng jù
曰 喜 怒
曰 哀 惧
爱 恶 欲
七 情 俱

qīng chì huáng
jí hēi bái
cǐ wǔ sè
mù suǒ shí
青 赤 黄
及 黑 白
此 五 色
目 所 识

suān kǔ gān
jí xīn xián
cǐ wǔ wèi
kǒu suǒ hán
酸 苦 甘
及 辛 咸
此 五 味
口 所 含

shān jiāo xiāng
jí xīng xiǔ
cǐ wǔ xiù
bí suǒ xiù
膻 焦 香
及 腥 朽
此 五 臭
鼻所嗅

páo tǔ gé
mù shí jīn
sī yǔ zhú
nǎi bā yīn
匏 土 革
木 石 金
丝 与 竹
乃 八 音

yuē píng shǎng
yuē qù rù
cǐ sì shēng
yí tiáo xié
曰 平 上
曰 去 入
此 四 声
宜 调 协

gāo zēng zǔ
fù ér shēn
shēn ér zǐ
zǐ ér sūn
高 曾 祖
父 而 身
身 而 子
子 而 孙

zì zǐ sūn
zhì xuán zēng
nǎi jiǔ zú
rén zhī lún
自 子 孙
至 玄 曾
乃 九 族
人 之 伦

fù zǐ ēn
fū fù cóng
xiōng zé yǒu
dì zé gōng
父 子 恩
夫 妇 从
兄 则 友
弟 则 恭

zhǎng yòu xù
yǒu yǔ péng
jūn zé jìng
chén zé zhōng
长 幼 序
友 与 朋
君 则 敬
臣 则 忠

cǐ shí yì
rén suǒ tóng
ng shī xù
wù wéi bèi
此 十 义
人 所 同
当 师 叙
勿 违 背

zhǎn qí shuāi
dà xiǎo gōng
zhì sī má
wǔ fù zhōng
斩 齐 衰
大 小 功
至 缌 麻
五 服 终

lǐ yuè shè
yù shū shù
gǔ liù yì
jīn bù jù
礼 乐 射
御 书 数
古 六 艺
今 不 具

wéi shū xué
rén gòng zūn
jì shí zì
jiǎng shuō wén
惟 书 学
人 共 遵
既 识 字
讲 说 文

yǒu gǔ wén
dà xiǎo zhuàn
lì cǎo jì
bù kě luàn
有 古 文
大 小 篆
隶 草 继
不 可 乱

ruò guǎng xué
jù qí fán
dàn lüè shuō
néng zhī yuán
若 广 学
惧 其 繁
但 略 说
能 知 原

fán xùn méng
xū jiǎng jiū
xiáng xùn gǔ
míng jù dòu
凡 训 蒙
须 讲 究
详 训 诂
明 句 读

wéi xué zhě
bì yǒu chū
xiǎo xué zhōng
zhì sì shū
为 学 者
必 有 初
小 学 终
至 四 书

lún yǔ zhě
èr shí piān
qún dì zǐ
jì shàn yán
论 语 者
二 十 篇
群 弟 子
记 善 言

mèng zǐ zhě
qī piān zhǐ
jiǎng dào dé
shuō rén yì
孟 子 者
七 篇 止
讲 道 德
说 仁 义

zuò zhōng yōng
nǎi kǒng jí
zhōng bù piān
yōng bù yì
作 中 庸
乃 孔 伋
中 不 偏
庸 不 易

zuò dà xué
nǎi zēng zǐ
zì xiū qí
zhì píng zhì
作 大 学
乃 曾 子
自 修 齐
至 平 治

zhōng shū shú
xiào jīng tōng
rú liù jīng
shǐ kě dú
中 书 熟
孝 经 通
如 六 经
始 可 读

shī shū yì
lǐ chūn qiū
hào liù jīng
dāng jiǎng qiú
诗 书 易
礼 春 秋
号 六 经
当 讲 求

yǒu lián shān
yǒu guī cáng
yǒu zhōu yì
sān yì xiáng
有 连 山
有 归 藏
有 周 易
三 易 详

yǒu diǎn mó
yǒu xùn gào
yǒu shì mìng
shū zhī ào
有 典 谟
有 训 诰
有 誓 命
书 之 奥

wǒ zhōu gōng
zuò zhōu lǐ
zhù liù guān
cún zhì tǐ
我 周 公
作 周 礼
著 六 官
存 治 体

dà xiǎo dài
zhù lǐ jì
shù shèng yán
lǐ yuè bèi
大 小 戴
注 礼 记
述 圣 言
礼 乐 备

yǒu guó fēng
yǒu yǎ sòng
hào sì shī
dāng fěng yǒng
有 国 风
有 雅 颂
号 四 诗
当 讽 咏

shī jì wáng
chūn qiū zuò
yù bāo biǎn
bié shàn è
诗 既 亡
春 秋 作
寓 褒 贬
别 善 恶

sān zhuàn zhě
yǒu gōng yáng
yǒu zuǒ shì
yǒu gǔ liáng
三 传 者
有 公 羊
有 左 氏
有 谷 梁

ěr yǎ zhě
shàn biàn yán
qiú jīng xùn
cǐ mò xiān
尔 雅 者
善 辨 言
求 经 训
此 莫 先

gǔ shèng zhù
xiān xián zhuàn
zhù shū bèi
shí sān jīng
古 圣 著
先 贤 传
注 疏 备
十 三 经

zuǒ zhuàn wài
yǒu guó yǔ
hé qún jīng
shù shí wǔ
左 传 外
有 国 语
合 群 经
数 十 五

jīng jì míng
fāng dú zǐ
cuō qí yào
jì qí shì
经 既 明
方 读 子
撮 其 要
记 其 事

wǔ zǐ zhě
yǒu xún yáng
wén zhōng zǐ
jí lǎo zhuāng
五 子 者
有 荀 扬
文 中 子
及 老 庄

jīng zǐ tōng
dú zhū shǐ
kǎo shì xì
zhī zhōng shǐ
经 子 通
读 诸 史
考 世 系
知 终 始

zì xī nóng
zhì huáng dì
hào sān huáng
zài shàng shì
自 羲 农
至 黄 帝
号 三 皇
在 上 世

táng yǒu yú
hào èr dì
xiāng yī xùn
chēng shèng shì
唐 有 虞
号 二 帝
相 揖 逊
称 盛 世

xià yǒu yǔ
shāng yǒu tāng
zhōu wén wǔ
chēng sān wáng
夏 有 禹
商 有 汤
周 文 武
称 三 王

xià chuán zǐ
jiā tiān xià
sì bǎi zǎi
qiān xià shè
夏 传 子
家 天 下
四 百 载
迁 夏 社

tāng fá xià
guó hào shāng
liù bǎi zǎi
zhì zhòu wáng
汤 伐 夏
国 号 商
六 百 载
至 纣 亡

zhōu wǔ wáng
shǐ zhū zhòu
bā bǎi zǎi
zuì cháng jiǔ
周 武 王
始 诛 纣
八 百 载
最 长 久

zhōu gòng hé
shǐ jì nián
lì xuān yōu
suì dōng qiān
周 共 和
始 纪 年
历 宣 幽
遂 东 迁

zhōu dào shuāi
wáng gāng zhuì
chěng gān gē
shàng yóu shuì
周 道 衰
王 纲 坠
逞 干 戈
尚 游 说

shǐ chūn qiū
zhōng zhàn guó
wǔ bà qiáng
qī xióng chū
始 春 秋
终 战 国
五 霸 强
七 雄 出

yíng qín shì
shǐ jiān bìng
chuán èr shì
chǔ hàn zhēng
嬴 秦 氏
始 兼 并
传 二 世
楚 汉 争

gāo zǔ xīng
hàn yè jiàn
zhì xiào píng
wáng mǎng cuàn
高 祖 兴
汉 业 建
至 孝 平
王 莽 篡

guāng wǔ xīng
wéi dōng hàn
sì bǎi nián
zhōng yú xiàn
光 武 兴
为 东 汉
四 百 年
终 于 献

wèi shǔ wú
zhēng hàn dǐng
hào sān guó
qì liǎng jìn
魏 蜀 吴
争 汉 鼎
号 三 国
迄 两 晋

sòng qí jì
liáng chén chéng
wéi nán cháo
dū jīn líng
宋 齐 继
梁 陈 承
为 南 朝
都 金 陵

běi yuán wèi
fēn dōng xī
yǔ wén zhōu
xīng gāo qí
北 元 魏
分 东 西
宇 文 周
兴 高 齐

dài zhì suí
yī tǔ yǔ
bù zài chuán
shī tǒng xù
迨 至 隋
一 土 宇
不 再 传
失 统 绪

táng gāo zǔ
qǐ yì shī
chú suí luàn
chuàng guó jī
唐 高 祖
起 义 师
除 隋 乱
创 国 基

èr shí chuán
sān bǎi zǎi
liáng miè zhī
guó nǎi gǎi
二 十 传
三 百 载
梁 灭 之
国 乃 改

liáng táng jìn
jí hàn zhōu
chēng wǔ dài
jiē yǒu yóu
梁 唐 晋
及 汉 周
称 五 代
皆 有 由

zhào sòng xīng
shòu zhōu shàn
shí bā chuán
nán běi hùn
赵 宋 兴
受 周 禅
十 八 传
南 北 混

liáo yǔ jīn
jiē chēng dì
yuán miè jīn
jué sòng shì
辽 与 金
皆 称 帝
元 灭 金
绝 宋 世

yú tú guǎng
chāo qián dài
jiǔ shí nián
guó zuò fèi
舆 图 广
超 前 代
九 十 年
国 祚 废

dài chéng zǔ
qiān yān jīng
shí liù shì
zhì chóng zhēn
迨 成 祖
迁 燕 京
十 六 世
至 崇 祯

quán yān sì
kòu rú lín
lǐ chuǎng chū
shén qì fén
权 阉 肆
寇 如 林
李 闯 出
神 器 焚

qīng shì zǔ
yīng jǐng mìng
jìng sì fāng
kè dà dìng
清 世 祖
膺 景 命
靖 四 方
克 大 定

yóu kāng yōng
lì qián jiā
mín ān fù
zhì jì kuā
由 康 雍
历 乾 嘉
民 安 富
治 绩 夸

dào xián jiān
biàn luàn qǐ
shǐ yīng fǎ
rǎo dū bǐ
道 咸 间
变 乱 起
始 英 法
扰 都 鄙

tóng guāng hòu
xuān tǒng ruò
chuán jiǔ dì
mǎn qīng mò
同 光 后
宣 统 弱
传 九 帝
满 清 殁

gé mìng xīng
fèi dì zhì
lì xiàn fǎ
jiàn mín guó
革 命 兴
废 帝 制
立 宪 法
建 民 国

gǔ jīn shǐ
quán zài zī
zǎi zhì luàn
zhī xīng shuāi
古 今 史
全 在 兹
载 治 乱
知 兴 衰

shǐ suī fán
dú yǒu cì
shǐ jì yī
hàn shū èr
史 虽 繁
读 有 次
史 记 一
汉 书 二

hòu hàn sān
guó zhì sì
jiān zhèng jīng
cān tōng jiàn
后 汉 三
国 志 四
兼 证 经
参 通 鉴

dú shǐ zhě
kǎo shí lù
tōng gǔ jīn
ruò qīn mù
读 史 者
考 实 录
通 古 今
若 亲 目

kǒu ér sòng
xīn ér wéi
zhāo yú sī
xī yú sī
口 而 诵
心 而 惟
朝 于 斯
夕 于 斯

xī zhòng ní
shī xiàng tuó
gǔ shèng xián
shàng qín xué
昔 仲 尼
师 项 橐
古 圣 贤
尚 勤 学

zhào zhōng lìng
dú lǔ lùn
bǐ jì shì
xué qiě qín
赵 中 令
读 鲁 论
彼 既 仕
学 且 勤

pī pú biān
xuē zhú jiǎn
bǐ wú shū
qiě zhī miǎn
披 蒲 编
削 竹 简
彼 无 书
且 知 勉

tóu xuán liáng
zhuī cì gǔ
bǐ bù jiào
zì qín kǔ
头 悬 梁
锥 刺 股
彼 不 教
自 勤 苦

rú náng yíng
rú yìng xuě
jiā suī pín
xué bù chuò
如 囊 萤
如 映 雪
家 虽 贫
学 不 辍

rú fù xīn
rú guà jiǎo
shēn suī láo
yóu kǔ zhuó
如 负 薪
如 挂 角
身 虽 劳
犹 苦 卓

sū lǎo quán
èr shí qī
shǐ fā fèn
dú shū jí
苏 老 泉
二 十 七
始 发 愤
读 书 籍

bǐ jì lǎo
yóu huǐ chí
ěr xiǎo shēng
yí zǎo sī
彼 既 老
犹 悔 迟
尔 小 生
宜 早 思

ruò liáng hào
bā shí èr
duì dà tíng
kuí duō shì
若 梁 灏
八 十 二
对 大 廷
魁 多 士

bǐ jì chéng
zhòng chēng yì
ěr xiǎo shēng
yí lì zhì
彼 既 成
众 称 异
尔 小 生
宜 立 志

yíng bā suì
néng yǒng shī
mì qī suì
néng fù qí
莹 八 岁
能 咏 诗
泌 七 岁
能 赋 棋

bǐ yǐng wù
rén chēng qí
ěr yòu xué
dāng xiào zhī
彼 颖 悟
人 称 奇
尔 幼 学
当 效 之

cài wén jī
néng biàn qín
xiè dào yùn
néng yǒng yín
蔡 文 姬
能 辩 琴
谢 道 韫
能 咏 吟

bǐ nǚ zǐ
qiě cōng mǐn
ěr nán zǐ
dāng zì jǐng
彼 女 子
且 聪 敏
尔 男 子
当 自 警

táng liú yàn
fāng qī suì
jǔ shén tóng
zuò zhèng zì
唐 刘 晏
方 七 岁
举 神 童
作 正 字

bǐ suī yòu
shēn yǐ shì
yǒu wéi zhě
yì ruò shì
彼 虽 幼
身 已 仕
有 为 者
亦 若 是

quǎn shǒu yè
jī sī chén
gǒu bù xué
hé wéi rén
犬 守 夜
鸡 司 晨
苟 不 学
曷 为 人

cán tǔ sī
fēng niàng mì
rén bù xué
bù rú wù
蚕 吐 丝
蜂 酿 蜜
人 不 学
不 如 物

yòu xí yè
zhuàng zhì shēn
shàng kuāng guó
xià lì mín
幼 习 业
壮 致 身
上 匡 国
下 利 民

yáng míng shēng
xiǎn fù mǔ
guāng yú qián
yù yú hòu
扬 名 声
显 父 母
光 于 前
裕 于 后

rén yí zǐ
jīn mǎn yíng
wǒ jiào zǐ
wéi yī jīng
人 遗 子
金 满 赢
我 教 子
唯 一 经

qín yǒu gōng
xì wú yì
jiè zhī zāi
yí miǎn lì
勤 有 功
戏 无 益
戒 之 哉
宜 勉 力


最新评论
请先登录才能进行回复登录
技术支持: 迪超网络 | 管理登录